هزینه ها

هزینه ها***ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری رایگان می باشد***

 

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 40 هزار تومان (چهارصد هزار ریال)

هزینه ویراستاری و انتشار مقاله: 250 هزار تومان (دو میلیون و پانصد هزار ریال)