هزینه ها

هزینه ها

 

***ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری رایگان می باشد***

 

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 100 هزار تومان (یکصد هزار ریال)

هزینه ویراستاری و انتشار مقاله: 300 هزار تومان (سیصد هزار ریال)