اطلاعات نشریهفصلنامه «پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری» در  محور اصلی «پژوهش در حوزه مدیریت، حسابداری  و اقتصاد» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد. 


محور اصلی نشریه

 • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینة‌ مسائل‌ مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران‌ باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت MBA
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مهندسی صنایع
 • مدیریت علوم اداری 
 •  حسابداری
 • اقتصاد

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.