پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 3 ،جلد دوم، پاییز 95 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1395 - جلد دوم