پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 26 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1401 - جلد دوم