پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 30 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1402 - جلد اول