ساختار نشریه

ساختار نشریهصاحب امتیاز: انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

ناشر: انتشارات فرزانگان دانش

سردبیر: دکتر مهدی اسماعیلی

------------------------

اعضای هیئت تحریریه:

پیمان اکبری

جواد جهان

محمد صادقی خوانساری

مهدی نبی پورافروزی

حمید نهاردانی

رضا دهقان

مرتضی عسگرانی

محمد هومانی فراهانی

اکبر ویسمرادی

------------------------

اعضای هیئت داوران:

میثم کرمی پور، محمد سرچمی، متینه مقدم، ایوب سبحانی