پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 27 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1401 - جلد اول