پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 6،جلد اول، تابستان 96 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1396-جلد اول