پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 24 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1400 - جلد اول