پژوهش های کاربردی در مدیریت و حساب -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396 - جلد چهارم