پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 31 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1402 - جلد اول