پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 28 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان1401 - جلد دوم