بررسی تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران