بررسی تاثیر دانش برند ضمنی و صریح بر هوش بازاریابی فروشندگان لوازم ورزشی شهر شیراز