تأثیر نقش تعدیل کننده رقابت در بازار محصول بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و چسبندگی هزینه