ارزیابی تاثیرگذاری مراقبت هاي بهداشتی در منزل در کنترل بیماري کرونا