بررسی تاثیر نقش میانجی گری عدم تقارن بر رابطه بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت