تعهد نامه عدم ارسال همزمان مقاله

تعهد نامه عدم ارسال همزمان مقالهنشریه از پذیرفتن مقالات به چاپ رسیده در نشریات داخلی یا خارجی یا در حال بررسی امتناع ورزیده و نویسنده(گان) باید در تعهد نامه خود به این نکته اشاره کنند که مقاله به صورت هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده یا به چاپ نرسیده است و تا قبل از دریافت پاسخ نهایی برای مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

چاپ مقاله ای که قبلاً در همایش ها به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خلاصه مقالات منتشر شده است  بلا مانع می باشد امّا ضروری است که مراتب با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل همایش اعلام گردد.

نویسندگان پس از ارسال مقاله، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند، **"فرم واگذاری حق نشر **"را تکمیل و به صورت فایل به ایمیل نشریه ارسال نمایند.

 

***دریافت فرم تعهد واگذاری حق نشر و عدم ارسال همزمان مقاله به نشریات دیگر***