پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 18 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1399-جلد دوم