پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 6،جلد سوم، تابستان 96 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396 - جلد اول