پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 22 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1400 - جلد اول