پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 7، جلد دوم، پاییز 96 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396- جلد دوم