پژوهش های کاربردی در مدیریت و حساب - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396 - جلد چهارم