پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 16 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1398 - جلد اول