پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری -آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1398 - جلد اول