پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 20 -آرشیو مقالات - نسخه بهار 1400 - جلد اول