پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 17 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1399 - جلد سوم