پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 19 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1399 - جلد دوم