پژوهش های کاربردی در مدیریت و حساب - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1395 - جلد دوم