پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - شماره 19 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1399