پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری -آرشیو مقالات - نسخه بهار 1399 - جلد دوم