بررسی تاثیر پایداری و شیوه تولید بر عملکرد زنجیره تامین در شرکت تولیدی داروسازی اکسیر بروجرد