ارائه یک سیستم تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب تامین کنندگان برای ایجاد محصول