بررسی ارتباط بین شاخص های فنی و شاخص های اجتماعی مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمانی