بررسی رابطه بین عملکرد شرکت واقلام تعهدی به منظور تشخیص نوع