بررسی تاثیر یکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی (مطالعه موردی: استان مازندران)