بررسی تأثیر عوامل تعیین‌کننده راهبرد کسب‌وکار صادرات سبز بر مزیت و عملکرد رقابتی شرکت های صادراتی