بررسی، سنجش آمادگی پذیرش شهروندان در استفاده از فن آوری اطلاعات و تأثیر آن بر ارائه خدمات الکترونیکی سازمان شهرداری شاهرود