بررسی رابطه رقابت و ارزشمندی خریدار بر استراتژی های قیمت گذاری فروشنده با سطوح مختلف خوش نامی برند