بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود بر فرصت های سرمایه گذاری در شرایط عدم قطعیت جریان نقد