نقش ساختار سرمایه در ارتباط با حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها