بررسی ارتباط بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد بر اساس ماده 141 قانون تجارت