بررسی تأثیر موازنه‌ بین سودآوری و فروش‌های آتی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران