بررسی تاثیر دوگانگی مدیرعامل برمیزان سودآوری شرکت و افزایش ثروت سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران