بررسی عوامل موثر بر انزوای اقتصادی سرمایه گذارن در بخش خصوصی