مقایسه مربوط بودن سطوح سود و تغییرات سود در رابطه بازده- سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران