بررسی تاثیر ریسک پذیری مدیریت بر نرخ هزینه استقراض