بررسی تاثیر مقایسه پذیری صورت های مالی بر کارایی تصمیمات ادغام و تحصیل