طراحی مدلی برای سنجش، مقایسه و ارزیابی ROA شرکت های بیمه بر اساس تابع هموگرافیک