بررسی تاثیر عوامل موثر بر موبایل مارکتینگ صنعتی بر اثرات آن در فروش شرکت های صنعتی با میانجی گری محتوای رسانه های اجتماعی و عملکرد شرکت صنعتی